Estimado socio:

            A presente é para convocarte a Reunión Xeral Ordinaria da Asociación Fonte do Milagro que se vai celebrar o día 29 de marzo de 2018 as 18:00 horas en primeira convocatoria en media hora máis tarde en segunda e última. O lugar da reunión será no local da antiga escola de Froxán.

            ORDE DO DÍA

  1. Lectura e aprobación si procede da acta da anterior reunión

  2. Exercicio económico 2017 – Gastos e Ingresos

  3. Elaboración do calendario de actividades para o presente ano

  4. Altas e baixas de socios

  5. Rogos e preguntas

  6. Calquera tema de última hora que a asemblea considere de interese

É importante a túa presenza na reunión para o bo funcionamento da Asociación.

De ser imposible acudir, podes ser representado por outro socio. Para elo podes facer unha autorización onde figure nome, apelidos e NIF do representante e representado, asinado por ambos.

            Froxán, 3 de marzo de 2018

            O presidente

            Asdo.: Evaristo Méndez Vila